Pràctiques en empreses

En què consistixen?

 • La característica més rellevant de les pràctiques professionals no laborals (PPNL) és que es desenvolupen en un àmbit productiu real, on l'alumnat podrà observar i exercir les funcions pròpies de les distintes ocupacions relatives a una professió, conéixer l'organització dels processos productius o servicis i les relacions sociolaborals en l'empresa o centre de treball. L'alumnat estarà en tot moment orientat i assessorat pels responsables del seu seguiment i avaluació que amb este fi seran designats pel centre de treball i el centre formatiu.

 • Les pràctiques realitzades no suposaran l'existència de relació laboral o funcionàrial entre l'alumnat i el centre de treball. Per tant, l'alumnat no podrà percebre cap retribució per la seua activitat formativa, ni pels resultats que puguen derivar-se d'ella.

 • Per a la selecció de la possible empresa on realitzar les PPNL, els centres formatius podran utilitzar els servicis de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.

 • L'alumnat està cobert, en tot cas, per l'assegurança d'accidents que contractarà el centre formatiu.

 • El centre formatiu, junt amb l'empresa, elaborarà el programa formatiu de les PPNL en el que s'inclourà el contingut, la duració, el lloc i l'horari de les mateixes i el sistema de tutories per al seu seguiment i avaluació.

 • L'empresa designarà, entre el seu personal, un instructor que supervisarà i recolzarà tècnicament als alumnes en el desenrotllament de les PPNL, distribuirà les tasques entre l'alumnat, i col·laborarà en la seua avaluació.

Avantatges per a l'alumnat

 • Oportunitat d'aplicar allò que s'ha aprés en els centres formatius i demostrar la competència professional adquirida davant de l'empresa i en situacions laborals reals.
 • Conéixer l'organització sociolaboral del sector i en particular d'un centre de treball o empresa tipus.

 • Adquirir maduresa per a futurs aprenentatges i adaptar les seues capacitats als canvis del sector productiu.

 • Conéixer el tipus de llocs de treball que s'oferixen en un determinat sector productiu, les seues relacions funcionals i orgàniques, com estan relacionades unes tasques amb altres, tècniques i procediments específics relatius a les ocupacions i llocs de treball associats a la seua qualificació.

 • Possibilitat d'inserció professional, donat el percentatge important d'alumnes que són contractats laboralment en les empreses on han realitzat les PPNL.

Avantatges per a l'Empresa

 • Poder formar en les seues tècniques i processos de fabricació a futurs treballadors de manera que si es du a terme una posterior contractació es reduïxen tant el temps d'adaptació a l'empresa com els costos de selecció de personal.
 • Cobrir més adequadament les seues necessitats futures de professionals ben preparats, afavorint la seua competitivitat en el mercat.

 • Enriquir i consolidar la seua estructura amb plantilles qualificades que la facen més competitiva i innovadora.

 • L'empresa amplia la seua esfera de relació, la qual cosa genera un millor coneixement de la mateixa en el seu entorn, afavorint noves possibilitats d'actuació.

 • Els centres formatius coneixen de forma directa les necessitats reals i concretes de formació de les empreses, així com les noves tècniques o equips.

 • Invertir en formació assegura rendiments futurs.