Centres Especials d'Ocupació

Registre de Centres

Visualització de contingut web

Normativa reguladora

 

Visualització de contingut web

Qualificació de CEO i noves activitats

2.1. CEO de nova creació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

 • Documentació:
  • Acreditació de la personalitat de la personalitat o capacitat jurídica de la sol·licitant

  • Pla d'Empresa i informe acreditatiu de la viabilitat tècnica, econòmica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

  • Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, contractant per a això, en plantilla, al personal tècnic i de suport corresponent, en possessió de les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat precisen

  • Si en el moment de presentar la sol·licitud ja es coneguera la plantilla a contractar, hauran d'adjuntar-se: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, Curriculum vitae del personal directiu, en cas de ser coneguts i/o Curriculum vitae del personal integrant de les Unitats de Suport a l'activitat professional.

  • Referència detallada de la ubicació del centre o centres de treball, concretant els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i acreditant la seua titularitat legal.

  • Escriptures de constitució i/o estatuts, inscrits en el registre corresponent. En defecte d'això, s'haurà de presentar Certificat de reserva de denominació expedida pel Registre Mercantil Central, així com esborrador dels corresponents estatuts on consten, entre altres dades, els següents: persones sòcies de l'entitat, capital social, objecte social que inclourà, a més de les activitats econòmiques a exercir, la gestió de les mateixes a través d'un centre especial d'ocupació, i el domicili social.

  • Compromís d'aplicació al personal del CEE, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana". En defecte d'això, hauran d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu a aplicar.

  • Declaració responsable, en el cas que el sol·licitant o promotor siga persona jurídica, sobre el compliment amb la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació.

  •  Compromís d'elaboració d'un pla d'igualtat, degudament visat, en els supòsits en què resulten obligats a això, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, en relació amb els articles 14 i 45 de la EL 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 • Reserva de denominació expedida pel Registre Mercantil Central

 

2.2. Registre de CEO qualificats en altres  CCAA

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

 

 • Documentació:
 • Escriptures de constitució de l'entitat, així com modificacions posteriors, si escau, referides a ampliacions de capital, venda de participacions, modificacions objecte social, etc

 • Escriptures de poder

 • Pla d'Empresa i informe acreditatiu de la viabilitat tècnica, econòmica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

 • Si en el moment de presentar la sol·licitud ja es coneix la plantilla a contractar, haurà d'adjuntar-se: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, curriculum vitae del personal directiu, en cas de ser conegut, o curriculum vitae del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.

 • Referència detallada de la ubicació del centre o centres de treball, concretant els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i acreditar-ne la titularitat legal.

 • Certificat de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, acreditatiu de la qualificació i registre de l'entitat com a CEE, en vigor i on consten les activitats concretes per a les quals el CEE està qualificat, si escau.

 • Comptes anual de l'entitat en el Registre Mercantil dels 3 últims exercicis

 • Memòria de les actuacions d'ajust personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en tots els centres de treball.

 • Adequació del Pla d'empresa al centre o centres de treball de la Comunitat Valenciana.

 • Consentiment exprés de la sol·licitant al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, directament o a través del seu representant legal, per a la cessió a tercers de les dades facilitades, amb la finalitat d'estudi de la viabilitat del projecte

 • Compromís de realitzar mesures d'ajust personal i social, contractant per a això, en plantilla, el personal tècnic i de suport corresponent, en possessió de les titulacions professionals adequades que l'activitat del centre especial d'ocupació i el desenvolupament personal i social de les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat necessiten, segons el que s'estableix en l'article 4 del present decret.

 • Compromís d'aplicació al personal del CEE, en els centres de treball de la Comunitat Valenciana, i com a norma mínima, el conveni col·lectiu del sector: "Conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana". Quan no se'n tinga, hauran d'acreditar millores en termes de retribucions i jornada del conveni col·lectiu a aplicar.

 • Pla d'igualtat, degudament visat, o declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació que per a això estableix l'article 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

2.3. Qualificació i inscripció como a CEE d'iniciativa social

Qualificació i inscripció com a centre especial d'ocupació d'iniciativa social.

Models:
EMP0493E. Qualificació i inscripció com a CEE d'iniciativa social

Documentació:

1. Acreditació de la personalitat jurídica i el caràcter social del CEE.

a)  En el cas de *CEEs promoguts i participats en més d'un 50%, directa o indirectament, per una o diverses entitats, ja siguen públiques o privades, que no tinguen ànim de lucre o que tinguen reconegut el seu caràcter social en els seus Estatuts, ja siguen associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d'iniciativa social o altres entitats de l'economia social, hauran de presentar:

Acreditació de la seua personalitat jurídica mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent, en el cas d'entitats la forma jurídica de les quals evidencie la falta d'ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social…).

Estatuts de l'entitat en els quals s'especifique el caràcter social d'aquestes, en la resta de casos (corporacions de dret públic o altres entitats de l'economia social).

b) En el cas de CEOS la titularitat del qual correspon a societats mercantils en les quals la majoria de la seua capital social siga propietat d'alguna de les entitats assenyalades anteriorment, ja siga de forma directa o ben indirecta a través del concepte de societat dominant, hauran de presentar:


- Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de correspondre la titularitat de les accions o participacions de la societat a alguna de les entitats enumerades en l'apartat anterior.

- Acreditació, mitjançant el llibre de registre corresponent, de pertànyer la societat a un grup social en el qual la societat dominant siga una de les entitats esmentades en l'apartat anterior.

- Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sense ànim de lucre titular de mes del 50% del CEO, mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent.


2. Acreditació de l'aplicació de beneficis


Per a la qualificació inicial:

Estatuts de l'entitat on conste el compromís de la mateixa de destinar els possibles beneficis a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social.

A falta d'aquest esment estatutari, la voluntat de reinversió de beneficis s'acreditarà mitjançant escriptura d'elevació a públic d'acords socials en la qual es reculla aquest compromís per part del màxim òrgan de govern de l'entitat.

Per a CEO  ja qualificats com a CEO, hauran d'aportar així mateix, si escau:

Comptes Anuals acompanyats d'una declaració responsable de l'òrgan competent de l'entitat de l'acord social pel qual s'obliguen a la reinversió íntegra dels seus beneficis per a creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat i la millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, tenint en tot cas la facultat d'optar per reinvertir-los en el propi Centre Especial d'Ocupació o en altres Centres Especials d'Ús d'iniciativa social.

2.4. Inscripció camvi de titularitat de un CEO ja qualificat

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat)

Models:
EMP0495E. Inscripció canvi titularitat
Documentació:

Escriptures de compravenda de participacions socials.

Acreditació de la personalitat jurídica de qui haja realitzat la compra. En cas de persones jurídiques, hauran de presentar-se, a més, les escriptures de constitució d'aquesta, degudament actualitzades, on conste el capital social, la titularitat de les participacions socials i l'objecte d'aquesta.

Escriptures de modificació de les escriptures de constitució i Estatuts del CEE, si escau, així com escriptures acreditatives de la representació legal.

Memòria explicativa del projecte empresarial.

Declaració responsable de la nova representació legal del CEE acreditatiu de la intenció  de la nova persona titular de continuar el compliment dels requisits tinguts en compte per a la qualificació de l'entitat com a Centre Especial d'Ocupació, i molt especialment, el compliment de la prestació de serveis d'ajust personal i social mitjançant l'atenció individualitzada que requerisquen les treballadores i treballadors del CEE.

 

Visualització de contingut web

Altres qüestions relacionades amb la qualificació com CEO

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que es farà servir EXCLUSIVAMENT quan no n'existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

 • EMP0290V Model de cartell de CEO
 • EMP0445E Model general per a COMUNICACIÓ:
  • canvi de titularitat
  • canvi d'adreça social
  • canvi d'objecte social
  • canvi d'adreça de notificació 
  • canvi de poder / representant legal
  • canvi denominació
  • altres: especifiqueu
 • EMP0527E Comunicació d'ampliación d'activitat
 • EMP0153E Model estdístic de cada any
 • EMP0191E Model de memòria anual
 • EMP0526E Declaració de reinversió d'excedentes o beneficis
 • EMP0461E Annex A. Informe de compliment d'objectius APS ANNEX A
 • EMP0462E  Annex B. Informe de compliment d'objectius APS ANNEX B