Visualització de contingut web

Requisits i documentació

Requisits:

De manera general, per a participar en els procediments de reconeixement de la competència professional s'han de complir els requisits següents:

 • Tindre la nacionalitat espanyola, el certificat de resident comunitari, la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència i de treball a Espanya en vigor.
 • Tindre 18 anys complits quan es faça la inscripció a una qualificació professional de nivell 1, o 20 anys complits quan es faça la inscripció a una qualificació professional de nivell 2 i 3
 • Els que establisca la convocatòria específica.

A més del que s'ha indicat anteriorment, has de tindre, almenys, un d'aquests dos requisits:

 • Experiència laboral adquirida en els últims 15 anys:
  • almenys 2 anys d'experiència, amb un mínim de 1.200 hores, relacionada amb les competències que vulgues acreditar per a les qualificacions de nivell 1; o
  • almenys 3 anys d'experiència, amb un mínim de 2.000 hores, relacionada amb les competències que vulgues acreditar per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

 

 • Formació no formal realitzada en els últims 10 anys:
  • almenys 200 hores de formació relacionada amb les competències que vulgues acreditar per a les qualificacions de nivell 1;
  • almenys 300 hores de formació relacionada amb les competències que vulgues acreditar per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

Cal llegir detingudament la convocatòria perquè s'hi especificaran més detalladament els requisits, els criteris d'ordenació, etc.

 

Documentació

Per a justificar l'experiència laboral dins del sector professional que establisca la convocatòria:

 • Si eres treballador/a assalariat/da:
  • original o còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estigues afiliat o afiliada, en la qual conste l'empresa, la categoria professional (el grup de cotització) i el període de contractació;
  • original o còpia compulsada del contracte de treball o el certificat de l'empresa on hages adquirit l'experiència laboral, en la qual conste específicament la durada dels períodes de prestació dels contractes, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en què has fet aquesta activitat.

 

 • Si eres treballador/a autònom/a o per compte propi:
  • certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l'activitat desenvolupada i del temps durant el qual l'has realitzada.

 

 • Si eres voluntari/ària o becari/ària:
  • certificat de l'organització en la qual hages prestat el servei.

 

Per a justificar la formació relacionada amb el sector professional que establisca la convocatòria:

 • Document que acredite els continguts i les hores de la formació relacionada amb les competències professionals que es volen demostrar.

Si eres major de 25 anys i tens l'experiència o la formació no formal requerida, però no pots acreditar-la mitjançant la documentació que s'hi indica anteriorment, podràs sol·licitar la inscripció provisional en la convocatòria. Quan la comissió d'admissió valore la teua situació, se't confirmarà si pots participar en el procediment.