Visualització de contingut web

Inscripció

La inscripció com a demandant d'ocupació en Labora és el pas previ per a accedir als serveis que oferim.

Poden fer-la:                            

  • Persones en desocupació.
  • Treballadors/as que vulguen millorar el seu ús.


És voluntària, excepte per a les persones perceptores de prestacions i subsidis que disposaran d'un termini de 15 dies hàbils des de la finalització de l'última relació laboral per a realitzar la inscripció.

Una vegada realitzada la inscripció es genera el  DARDE (Document de Alta i Renovació de la Demanda de Ocupació), que indica la data d'inscripció i la data en la qual aqueixa inscripció s'ha de renovar.

Visualització de contingut web

Quins requisits has de complir?

  • Residir en la Comunitat Valenciana
  • Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa, així com els seus familiars (cònjuges i descendents menors de 21 anys, o majors d'aqueixa edat si estan al seu càrrec), siga com siga la seua nacionalitat.
  • Ser treballador/a estranger/a no pertanyent als països anteriors, amb reconeixement d'accés al mercat nacional de treball (possessió d'una autorització administrativa per a treballar, o bé, no estant en possessió d'ella i trobant-se legalment a Espanya, estar en condicions d'accedir a ella).
  • Tindre 16 anys complits.
  • No estar impossibilitat/a per al treball.

Visualització de contingut web

Quines són les teues obligacions com a demandants d'ocupació?

Les persones demandants d'ocupació inscrites en un Espai Labora deuran:

  •  Renovar la demanda d'ocupació en les dates indicades en el seu document de demanda (DARDE).
  •  Presentar-se en l'Espai Labora quan els citen.
  •  Comunicar a l'Espai Labora les variacions que es produïsquen en les seues dades personals i professionals (canvi de domicili i/o telèfon, nous títols obtinguts, cursos realitzats, etc.). Els/les demandants d'ocupació que siguen usuaris/as de signatura eletrónica podran realitzar la modificació de les dades del seu currículum directament en la nostra pàgina web.