Visualització de contingut web

Competències clau

Les Competències Clau permeten accedir als cursos de Certificats de Professionalitat.

Si tens alguna competència clau acreditada:

Aconsegueix el Certificat de les teues competències clau acreditades!

(Introdueix el teu DNI/NIE amb la lletra en majúscula)

 

COMPETENCIAS CLAVE

Si no complixes cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de  Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3, pots presentar-te a les proves d'avaluació de les competències clau que convoca LABORA.

Superant estes proves podràs acreditar que posseïxes les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana i, si és el cas, valencià i llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels Certificats de Professionalitat.

A més, podràs optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s'impartisquen en Labora Formació, relatives a certificats de professionalitat.

 

 Quan es realitzen aquestes proves?

Data de les proves: La data prevista de celebració de les proves és el divendres 2 de juny de 2023. Horari. Informació. Quadern de fórmules.
 
 
 
 

IMPORTANT:

  • En aquesta convocatòria, igual que en l'anterior, per a les proves de matemàtiques són tipus a desenvolupar, cal indicar les operacions a realitzar en cada pregunta encara que els càlculs els realitze amb calculadora per a la seua puntuació correcta. Més a baix, en "Proves de Competències Clau de Convocatòries anteriors" teniu els models de proves.
  • Les persones participants en la prova de competències matemàtica de nivell 2 i de nivell 3 podran utilitzar calculadora en la realització de la prova, i en la prova de nivell 3, juntament amb la prova es repartirà un formulari.
 

Qui pot participar en estes proves?

Per a presentar-se a les proves és necessari:

1º Tindre complits 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

2º No poder acreditar cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de  Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

 

Quan cal inscriure's en les proves?

Per a inscriure's en les proves és necessari que estiga obert el termini de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

 

Què cal fer per a inscriure's?

La inscripció en les proves pot realitzar-se de dos maneres: presencialment o telemàticament.

 

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL:

La inscripció presencial es realitza omplint la sol·licitud i presentant-la en qualsevol  Espai Labora o Labora Formació perquè li donen registre d'entrada.

També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S PRESENCIALMENT

 

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA:

Per a inscriure's telemàticament és necessari tindre codi PIN (antic codi AutoServef) o bé firma electrònica de l'ACCV.

 

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S TELEMÀTICAMENT  

 

 

Amb la inscripció telemàtica s'obté un document en què figura el codi i la data del registre realitzat. No oblides guardar-ho i imprimir-lo per si necessitares acreditar que t'has inscrit.

 

Quan m'haja inscrit, com sabré si m'han admés per a realitzar les proves?

En esta mateixa pàgina es publiquen els llistats de persones admeses i excloses.

 

On en puc preparar?

Contacta amb els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) que imparteixen classes per a ajudar-te a preparar les proves d'avaluació de les competències clau de nivell 2 i de nivell 3.

Unitats Didàctiques Competències clau Nivell 2

 

Equivalències

Les persones destinatàries de les proves d'avaluació de les competències clau que acrediten documentalment complir els requisits que es relacionen a continuació, podran sol·licitar l'equivalència per matèries acadèmiques superades i se'ls expedirà la certificació de caràcter oficial corresponent:

a) Acreditació d'haver superat les matèries, mòduls, àmbits o unitats formatives relacionades en l'annex II de l'Ordre 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, així com la certificació de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

b) Acreditació emesa per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme acreditat oficialment, i en el cas de Llengua Estrangera, per l'Escola Oficial d'Idiomes o entitats acreditades oficialment d'haver superat:

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística A2 o superior, per a la prova de nivell competencial 2.

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística B1 o superior, per a la prova de nivell competencial 3.

Model de sol·licitud de certificació de competències clau per equivalència amb matèries acadèmiques superades (art. 11 Ordre 16/2017)

 

Sol·licitud d'inclusió, en el registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, de les Competèncias Clau superades en altres Comunitats Autònomes

Les persones que hagen superat alguna competència clau en una altra comunitat autònoma, podran sol·licitar la seua inscripció en el Registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, sempre que les hagen superades a través de proves convocades pel servei públic de la comunitat autònoma corresponent.

Les persones interessades, hauran de presentar una sol·licitud en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'haurà de dirigir a la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació.

Model de sol·licitud d'inclusió, en el Registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, de les competències clau superades en altres comunitats autònomes.

 

Qué puc fer si tinc algun dubte?

Per a qualsevol dubte sobre les competències clau, envia'ns un correu electrònic a labora_competenciesclau@gva.es. Per favor, indica en el teu correu el nom i un número de telèfon de contacte.

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors

 

Normativa