Visualització de contingut web

Competències clau

SITUACIÓ DE LES PROVES: NOTA RELATIVA A L'ACCÉS A LES FORMACIONS DE CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL

Ara serà més fàcil per a tots accedir a la formació professional de qualitat. La llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'integració de la formació professional i el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional ha establit nous requisits d'accés als graus B i C.

A partir de la nova regulació, correspon al Ministeri d'Educació i Formació professional, sense perjuí del que disposen les Comunitats autònomes en l'àmbit de les seues competències, dictar quantes disposicions siguen precises per al desenvolupament i execució del que es disposa en el Reial decret 278/2023, d'11 d'abril, pel qual s'establix el calendari d'implantació del sistema de formació professional.

Fonamental per a l'accés dels cursos formatius, les persones han d'acreditar unes competències si es vol que la formació a rebre tinga èxit. És per això que, en absència del marc general que ha d'establir el Ministeri, en Labora, en este moment, s'està a l'espera de la regulació d'un procediment general i harmonitzat en tota Espanya que permeta reconéixer el nivell de competències bàsiques de la població adulta. Per això, s'ha decidit suspendre, en espera d'eixa nova regulació, la convocatòria, per a l'exercici 2024, de les proves dirigides a l'avaluació de les competències clau.

No obstant això, el Reial decret 278/2023 afig en la seua disposició transitòria quinta que "les accions formatives i processos formatius dirigits a l'obtenció de certificats professionals iniciats, aprovats o autoritzats abans de l'1 de gener de 2024 continuaran impartint-se fins a la seua finalització prevista".

Per part seua, l'article 76 de Reial decret 659/2023 establix que "quan no es complisquen els requisits acadèmics per a l'accés a la formació de nivell 2 o 3, l'Administració competent haurà de verificar que els alumnes posseïxen els coneixements previs per a cursar amb aprofitament la formació corresponent. La verificació podrà realitzar-se de manera prèvia a cada oferta formativa, mitjançant comprovacions o proves específiques".

La prova d'accés "tindrà com a referència el marc del procediment d'acreditació de competències bàsiques que es regule". Així mateix establix que les proves es realitzaran en els centres que determinen les administracions competents.

Per tot això, i, mentres no es deixe arrere este període transitori, seran les entitats col·laboradores del sistema de formació professional les encarregades de realitzar les proves de competències als candidats que no complisquen els requisits acadèmics d'accés.

Les referides proves es realitzaran dins del procés de selecció de l'alumnat de manera prèvia a cada oferta formativa que s'impartisca, a l'empara de les convocatòries que s'estan executant, i habilitaran, exclusivament, a l'accés a les accions formatives conduents a l'obtenció d'un certificat professionals de nivell 2 o 3.

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Les Competències Clau permeten accedir als cursos de Certificats Professionals.

Si tens alguna competència clau acreditada:

Aconsegueix el Certificat de les teues competències clau acreditades!

(Introdueix el teu DNI/NIE amb la lletra en majúscula)

COMPETENCIAS CLAVE

Si no complixes cap dels requisits per a accedir a les accions formatives de Certificats Professionals RD 659/2023, de 18 de juliol, podràs participar en les proves d'avaluació de les competències clau que les entitats col·laboradores realitzaran dins del procés de selecció de l'alumnat de manera prèvia a cada oferta formativa que s'impartisca.

Superant estes proves podràs cursar amb aprofitament la formació dels Certificats Professionals.

 

Equivalències

Les persones destinatàries de les proves d'avaluació de les competències clau que acrediten documentalment complir els requisits que es relacionen a continuació, podran sol·licitar l'equivalència per matèries acadèmiques superades i se'ls expedirà la certificació de caràcter oficial corresponent:

a) Acreditació d'haver superat les matèries, mòduls, àmbits o unitats formatives relacionades en l'annex II de l'Ordre 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats professionals de nivells 2 i 3 de qualificació, així com la certificació de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

b) Acreditació emesa per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme acreditat oficialment, i en el cas de Llengua Estrangera, per l'Escola Oficial d'Idiomes o entitats acreditades oficialment d'haver superat:

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística A2 o superior, per a la prova de nivell competencial 2.

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística B1 o superior, per a la prova de nivell competencial 3.

Model de sol·licitud de certificació de competències clau per equivalència amb matèries acadèmiques superades (art. 11 Ordre 16/2017)

 

Sol·licitud d'inclusió, en el registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, de les Competèncias Clau superades en altres Comunitats Autònomes

Les persones que hagen superat alguna competència clau en una altra comunitat autònoma, podran sol·licitar la seua inscripció en el Registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, sempre que les hagen superades a través de proves convocades pel servei públic de la comunitat autònoma corresponent.

Les persones interessades, hauran de presentar una sol·licitud en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'haurà de dirigir a la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació.

Model de sol·licitud d'inclusió, en el Registre de Competències Clau de la Comunitat Valenciana, de les competències clau superades en altres comunitats autònomes.

 

Unitats Didàctiques Competències clau Nivell 2

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors

 

Qué puc fer si tinc algun dubte?

Per a qualsevol dubte sobre les competències clau, envia'ns un correu electrònic a labora_competenciesclau@gva.es. Per favor, indica en el teu correu el nom i un número de telèfon de contacte.