Formació per a persones ocupades

Visualització de contingut web

Persones destinatàries

Almenys el 70% dels participants en este programa hauran de ser persones treballadores en empresas en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana o treballadores autònomes residents en aquesta. Les persones desocupades participants en un programa de formació hauran d'estar inscrites com a desocupades en els Espai Labora, i hauran de suposar un màxim del 30% de l'alumnat participant en el programa.

Visualització de contingut web

Tipologia dels programes de formació

  • Programes de formació sectorials: es componen d'accions formatives dirigides a la formació de persones treballadores, d'interés general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest. Estes accions també poden dirigir-se al reciclatge i a la requalificació de personal procedent de sectors en situació de crisi.
  • Programes de formació transversals: estan compostos per accions formatives dirigides a obtenir competències transversals en dicersos sectors de l'activitat econòmica que han de ser objecte d'atenció prioritària per a donar resposta a les tendències identificades i afavorir l'ocupabilitat i mobilitat intersectorial de les persones treballadores.

A fi d'atendre les necessitats formatives de les persones treballadores de l'economia social y autònomes, aquestes podran participar en els programes de formació sectorials i transversals.

Aquests programes podrán incloure accions formatives dirigides a l'obtenció de les competències clau per a l'accé als certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

Visualització de contingut web

Inscripció en els cursos

Per a obtindre informació sobre cursos dirigits prioritàriament a persones ocupades, hauràs de posar-te en contacte amb les associacions empresarials i sindicals que els imparteixen. Són aquestes entitats les que proporcionen informació sobre les especialitats que desenvoluparan i les responsables de realitzar la selecció de l'alumnat.

LlISTAT D'ENTITATS QUE REALITZEN CURSOS

Visualització de contingut web

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

L'alumnat desocupat estarà subscrit a una pòlissa d'assegurança d'accidents que haurà de contenir, com a mínim, les cobertures següents:

  • Mort per accident
  • Invalidesa absoluta i permanent per accident
  • Invalidesa permanent parcial per accident, que serà la que corresponga segons barem
  • Assistència sanitària per accident amb cobertura equivalent a  la de l'assegurança escolar

LABORA, amb la petició telemàtica prèvia formulada per les entitats beneficiàries, expedirà el certificat individualitzat d'aprofitament de l'alumnat que haja superat el curs o algun del seus mòduls, amb detall dels mòduls superats i la seua duració. Així mateix es consignaran les dades de registre del certificat.

Si el curs es correspon totalment o parcialment amb un certificat de professionalitat, s'emetrà amb la sol·licitud prèvia de l'alumnat davant de la direcció general competent en matèria de formació per a l'ocupació el certificat de professionalitat o l'acreditació parcial acumulable de les unitats de competència que corresponguen.

Visualització de contingut web

Ajudes a l'alumnat desocupat

Les persones desocupades que assistisquen a algun d'aquestos  programes de formació i les persones desocupades amb discapacitat podran percebre ajudes.

 

Visualització de contingut web

Normativa