Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació 2023

« Ves enrere

Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves).

Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves).

El destí final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. La sol·licitud d'aquestes ajudes només la poden realitzar les esmentades entitats

Normativa

Cartel Publicidad 2023

Enllaç per presentar la sol·licitud

AVIS:  No és necessari adjuntar cap document en el procés de presentació de la sol·licitud, només emplenar els apartats corresponents del tràmit telemàtic

Fase de proposta de concessió i instruccions 

 
LLISTAT D'OCUPACIONS DE LES PERSONES DESOCUPADES MENORS DE 30 ANYS
 
Els llistats següents desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora i les seues ocupacions.
 
 
 
AVÍS: Aquest llistat NO CONTÉ LES OCUPACIONS QUE COBRIRAN LES ENTITATS LOCALS, només les ocupacions en les quals estan inscrites, en l'Espai Labora, les persones desocupades menors de 30 anys (classificades per municipis) i té un caràcter informatiu, buscant orientar a les entitats locals en l'execució del programa. Pel caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan l'entitat local present l'oferta de treball en l'Espai Labora.
 

Fase de selecció de les persones treballadores 

Documentació de la fase de SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES (els recordem que tots aquests documents són guardables):
 
NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés advertint que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessita una versió posterior del visor de PDF", poden fer una d'aquestes dues accions:
 
1. Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
 
2. Descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC
 
 • EMP0565E Annex II Acta del procés de selecció
Nota: aquelles entitats que pel nombre de persones participants els resulte més operatiu, poden aportar la informació a emplenar en la segona pàgina del model normalitzat de l'acta del procés de selecció, referent a la baremació de les persones participants, persones no baremades i observacions, en arxiu no normalitzat sempre que presenten la mateixa informació, respecten l'estructura i totes les fulles presentades estiguen signades pels integrants de la Comissió de Baremació. Així mateix hauran d'afegir al document el logo corresponent (enllaç al logo) enllaçar amb el logo que s'adjunta.
 
 • EMP0456E Annex III Rebuig ofereix d'ocupació
 • EMP0579E Annex IV Constància convocatòria Agents Socials
 • EMP0460E Justificació de la comunicació a candidat
 • EMP0609E Declaració responsable signatura únic contracte (a conservar per l'entitat).

Fase de justificació i liquidació

Formulari WEB per a la justificació de les persones contractades
 
NOTA: Per a justificar els contractes seguir els següents passos:
 
Emplenar el formulari web
Després d'emplenar i registrar el formulari web, accedir a l'enllaç d'Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA i aportar la documentació justificativa seguint l'ordre establit en les següents instruccions
 
Documentació a aportar en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió
 
 • EMP0566E Documentació justificació i liquidació (En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització de l'entitat beneficiària, de manera que en l'apartat Aqueix relacionaran les persones treballadores els contractes de les quals estiguen associats al compte indicat)
 • EMP0502E Declaració responsable de la persona treballadora contractada inscripció GJ
 • EMP0440E Certificat del Secretari de l'entitat local
 • EMP0575E Comunicació a la persona traballadora
 • HOR0026E Declaració art, 34.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
 
NOVETAT: Segons estableixen les instruccions del procés selectiu, juntament amb la documentació ací relacionada, haurà d'adjuntar-se un certificat de la persona jove contractada acreditativa de la seua inscripció en la plataforma de Garantia Juvenil.
 
Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors:
 
Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací
 
Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 • En el formulari "Dades de facturació" cal seleccionar l'opció *FSE
 • En el camp del formulari "Acció cal seleccionar l'opció "Ocupació"
 • El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se
NOTA IMPORTANT:
Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referits a la situació de la persona treballadora contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
 
El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona treballadora contractada.
 

Substitució de les persones treballadores