Ajudes de Foment de l'ocupació 2023

« Ves enrere

ECOVUL 2023. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

ECOVUL 2023. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

 • HOR0001W Sol·licitud general (només per a persones físiques que NO sol·liciten la subvenció telemàticament).
 • Domiciliació bancària (no cumplimentar el apartat E). En cas de nou perceptor o de nou compte bancari:
  a) Si el sol·licitant és una persona jurídica, haurà de comunicar les dades telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte denominat "Procediment per a tramitar les altes, baixes i modificacions bancàries" https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648 
  b) Si el sol·licitant és una persona física, haurà de comunicar les dades preferentment a través del procediment indicat en l'apartat anterior, sense perjudici de poder adjuntar aquest imprés. 
 • HOR0026E Declaració art. 34 de la Lle
 • EMP0472E Comunicació  a la persona contractada 
 • EMP0468E Annex ECOVUL (únicament en el supòsit de sol·licitud NO telemàtica de la subvenció)
 •  EMP0624E Declaració Art. 13.3 bis LGS (únicament si la subvenció que se sol·licita és per import superior a 30.000 euros
 • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors
Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors
 

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací 

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 
- En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció FSE 
 
- En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació"
 
- El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.
 
NOTA IMPORTANT: 
 
- Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
- Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar en el camp "validar i enviar" i es generarà el justificant que haurà d'aportar signat per la persona contractada
 
Substitucions

Fase de Justificació

Documentació a portar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment obligatori del contracte: 

 • EMP0608E Declaració sobre publicitat i transparència 
 • EMP0350E Comunicació contabilitat separada