Ajudes de Foment de l'ocupació

EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19

EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19

IMPORTANT. LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ ABANS D'INICIAR LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La presentació de la sol·licitud s'efectuarà realitzant dos tràmits:

Fase 1 - SOL·LICITAR ASSIGNACIÓ DE DATA I FRANJA HORÀRIA PER A PRESENTAR LA  SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

TERMINI FINALITZAT

Per a això haurà d'accedir al procediment telemàtic denominat «*EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19» i prémer sobre l'enllaç "cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d'ajudes per a autònoms" (per a aquest tràmit no és necessari tindre signatura electrònica). Per a sol·licitar la cita prèvia haurà d'introduir les següents dades: DNI i nom i cognoms del treballador autònom que demana les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte; el sistema l'informarà del termini assignat per a poder presentar la sol·licitud

 

Fase 2 -PREPARACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.

Una vegada haja obtingut l'esmentada cita és aconsellable que accedisca a la pàgina web de la subvenció (https://labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) i es descarregue en el seu ordinador, els següents impresos: Domiciliació bancària i Declaració de minimis, després de descarregar-los, òbriga'ls, emplene'ls, i signe'ls amb la seua signatura electrònica i guarde'ls en el disc dur del seu ordinador. Els esmentats documents ja estaran preparats per a annexar-los quan haja de presentar la sol·licitud. Tinga en compte que sense els documents descrits no es podrà presentar la sol·licitud el dia assignat. No obstant això, si vosté ja haguera proporcionat a la Generalitat Valenciana el document de Domiciliació bancària en un altre procés anterior, I NO S'HAGUERA PRODUÏT CAP CANVI EN LES DADES BANCÀRIES, no necessita annexar l'esmentat document, però sí que haurà d'indicar aquest núm. de compte quan emplene el formulari de sol·licitud en el tràmit 2.

En el cas que vosté no dispose de signatura electrònica i, per tant, haja d'autoritzar una altra persona que sí que dispose d'ella per a presentar la sol·licitud en el seu nom, els esmentats documents haurà de signar-los electrònicament la persona autoritzada i presentar necessàriament l'imprés Annex II. Aquest imprés, pel qual vosté li autoritza a presentar la sol·licitud en el seu nom, ha d'emplenar-se i signar-se a mà per vosté i remetre's, en format pdf o *jpg (fotografia d'un mòbil), a aquesta persona, que haurà d'adjuntar-lo necessàriament juntament amb la resta de la documentació quan presente la sol·licitud.

Només es podrà formular la sol·licitud mitjançant representant en aquests 2 supòsits:

És important també que tinga clars els epígrafs dels IAES que té vosté d'alta en l'Agència Tributària (es corresponguen amb l'autònom com a persona física o siguen els de la societat en la qual presta els seus serveis com a treballador autònom), aquesta informació figura en el "Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària" (que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud) i haurà de consignar-los obligatòriament quan emplene l'Annex I en el moment de presentació de la sol·licitud. Tinga en compte que sense consignar els epígrafs dels IAES en l'Annex I NO PODRÀ PRESENTAR LA SOL·LICITUD. Si el certificat no està al seu nom, sinó a nom de la societat en la qual desenvolupa el seu treball com a autònom, haurà d'indicar-ho en la casella corresponent de l'Annex I.

L'Annex I (que inclou, entre altres caselles a emplenar, les declaracions responsables) no és un imprés descargable, sinó un formulari web que haurà d'emplenar on-line quan accedisca al tràmit 2 de presentació de la sol·licitud.

Models de LABORA (a emplenar pel sol·licitant):

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0004E Declaració  mínimis
  • EMP0540E  Annex II.  Formulari relatiu a la representació (només en el supòsit que la sol·licitud es presente en qualitat de representant de la persona sol·licitant)

Fase 3 - PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

DUBTES MÉS COMUNS A L'HORA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD

(aquest tràmit sol el podran fer amb certificat electrònic ja siga del propi sol·licitant o de la persona representant que haja sigut autoritzada mitjançant l'imprés Annex II).

El dia i en la franja horària assignades, accedisca de nou al procediment telemàtic:

TRÀMIT EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID 19

Emplene i ferm electrònicament el model de sol·licitud, emplene l'Annex I ( AQUEST DOCUMENT NO REQUEREIX SIGNATURA , adjunte els models abans esmentats (domiciliació bancària i declaració de minimis farcits i signats electrònicament) i també el "Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària". Si la sol·licitud la presenta vosté en qualitat de representant adjunte així mateix l'Annex II signat físicament pel sol·licitant. Quan haja acabat el tràmit podrà descarregar-se una còpia electrònica del justificant de presentació de la sol·licitud.

Per a poder sol·licitar l'ajuda, a més d'annexar els documents relacionats en la fase 2, haurà d'emplenar l'annex I (que estarà disponible en el procediment telemàtic) i annexar el Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. (Pot obtindre-ho a través del següent enllaç):

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G309.shtml

Si no s'aporta el certificat en el moment de presentar la sol·licitud haurà de tindre a mà la següent informació:

  • CNAE
  • Núm. epígraf activitat 
  • Data d'alta en l'IAE

Una vegada presentada la sol·licitud i després que LABORA li haja notificat ja el seu número d'expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun document haurà d'utilitzar el següent enllaç

Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

 

MOLT IMPORTANT:

Si presenta vosté la sol·licitud en el termini designat per a això, la data de presentació de la sol·licitud serà la del dia en què vosté va demanar la cita, en cas de realitzar-la posteriorment al període assignat, la data de presentació passarà a ser la del dia de la presentació.

Normativa