Ajudes de Foment de l'ocupació

ECOVUT 2020 Programa d'ajudes destinades a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables

ECOVUT 2020 Programa d'ajudes destinades a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W  Sol·licitud general
  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració mínimis
  • EMP0471E Annex I. Ajudes col·lectius
  • EMP0470E Anenx II. Ajudes col·lectius
  • EMP0472E Comunicació al treballador/a

Enllaç de què s'obté el justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors:

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 
- En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "POCV - Programa Operatiu Comunitat Valenciana"
 
- En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació".
 
- El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se.
 
NOTA IMPORTANT: 
 
          -Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior
           a la data d'inici del contracte.
 
          -El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la 
           personal contractada.
 

Si la persona contractada disposa de codi autoservef, punxa ací

Si la persona contractada no disposa de codi autoservef, punxa ací.

Substitucions

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E  Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat del Funcionament de la UE