Visualització de contingut web

Què són els Centres Col·laboradors d'Ocupació i Inserció?

Els centres col·laboradors d'ocupació i inserció són entitats municipals (ajuntaments i/o mancomunitats titulars dels antics centres associats) que, mitjançant la subscripció d'un acord de col·laboració amb el Servei Valenciá d'Ocupació i Formació, presten serveis d'informació, renovació i tractament de la demanda a les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació que pertanyen  al seu àmbit territorial, i que eviten amb això desplaçaments innecessaris al seu Espai Labora, facilitant i agilitant la realització de tràmits, mitjançant l'accés des de les dependències municipals al sistema informàtic de LABORA.

Els serveis que presten consisteixen en la realització de les accions següents :

1. Informació que consisteix a proporcionar a l'usuari les dades necessàries sobre les diferents accions que desenvolupa LABORA.

2. Tractament i actualització de les demandes d'ocupació, que consisteix en la realització d'una entrevista individual i personalitzada per a la comprovació de les dades que conté el currículum i dels documents acreditatius aportats per l'usua/ària, així com la codificació d'aquestes dades. L'objecte principal de l'entrevista és comprovar l'adequació de les dades del currículum amb la relació d'ocupacions a les quals opta el demandant d'ocupació i assessorar-lo sobre aquestes ocupacions o altres alternatives.

3. Renovació de la demanda i altres tasques administratives com a consultes i obtenció de certificats.

Tindran accés a aquest servei tots els usuaris/àries del terme municipal que figuren inscrits com a demandants d'ocupació en el Espai Labora del municipi i/o mancomunitat, prèvia conformitat d'aquests facilitada en el moment de la seua inscripció.