Què és i a qui va dirigida la Formació Professional per a l'Ocupació

Visualització de contingut web

Persones destinatàries

Accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació 

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els perfils requerits, tindran prioritat a l'efecte de participar en els cursos els col· lectius vulnerables d'atenció prioritària següents:

 • Persones joves, especialment amb baixa qualificació.
 • Persones en desocupació de llarga duració.
 • Persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat reconegut igual al 33 % o superior. Respecte al col·lectiu de persones amb discapacitat, es reconeixeran com a persones amb discapacitat que presenten més dificultats d'accés al mercat de treball les persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l'espectre de l'autisme, així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual al 65 % o superior.
 • Persones LGTBI, en particular trans.
 • Persones de més de quaranta-cinc anys.
 • Persones migrants, persones beneficiàries de protecció internacional i sol·licitants de protecció internacional en els termes que establix la normativa específica aplicable.
 • Persones víctimes de tràfic d'éssers humans.
 • Dones amb baixa qualificació.
 • Dones víctimes de violència de gènere.
 • Persones en situació d'exclusió social, persones gitanes, o pertanyents a altres grups poblacionals ètnics o religiosos.
 • Persones treballadores provinents de sectors en reestructuració.
 • Persones afectades per drogodependències i altres addiccions.
 • Persones víctimes del terrorisme.
 • Persones la guàrdia i la tutela de les quals siga o haja sigut assumida per les administracions públiques, persones descendents en primer grau de les dones víctimes de violència de gènere i persones adultes amb menors de setze anys o majors dependents a càrrec, especialment si constituïxen famílies monomarentals femenines i monoparentals.
 • Les persones que a conseqüència de la seua participació en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals necessiten completar la seua formació.
 • Persones immigrants en procés d'obtenció de l'autorització de residència per arrelament per a la formació.

En les accions formatives, dirigides a persones desocupades, poden participar, a més, persones ocupades en un percentatge que no supere el 30 per cent del total de les persones participants programades. En tot cas, les persones desocupades tenen preferència en la selecció respecte de les persones ocupades. Dins del col·lectiu de persones ocupades, tenen prioritat aquelles que tinguen un contracte temporal o a temps parcial.

En la modalitat Formació a mida de les empreses, l'alumnat només pot tindre la condició de persona desocupada.

Tenen la consideració de no prioritàries a l'accés a l'oferta formativa aquelles persones que hagen abandonat injustificadament accions formatives en les dues convocatòries anteriors.

La situació laboral de l'alumnat en el moment d'incorporar-se a l'acció formativa determinarà la seua condició de persona ocupada o aturada.

 

Programa de formació en capacitats digitals

Les accions formatives es dirigiran a dones de la Comunitat Valenciana inscrites com a demandants d'ocupació en un servei públic d'ocupació prioritàriament desocupades i residents, prioritàriament,en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de 30.000 habitants. També podran participar dones de la Comunitat Valenciana ocupades inscrites en millora d'ocupació i dones inscrites que es troben en situació de suspensió de contracte o reducció de jornada a conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació, prioritàriament totes elles, residents, prioritàriament, en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de 30.000 habitants. Dins del col·lectiu de dones ocupades, tindran prioritat les qui tinguen un contracte temporal o a temps parcial.

Aquests municipis es relacionen en l'Annex III de la convocatòria.

La situació laboral de les alumnes en el moment d'incorporar-se a l'acció formativa determinarà la seua condició de persona ocupada o desocupada, igualment a l'efecte de participació en el programa s'atendrà al domicili de residència de les alumnes que conste en la demanda d'ocupació en el moment d'incorporar-se a l'acció formativa.

Visualització de contingut web

Realització dels cursos

L'horari del curs en el període d'estada en el centre formatiu estarà comprés entre quatre i sis hores diàries, de dilluns a divendres, ininterrompudament, llevat que la persona que ostente la Prefectura del Servei Territorial de Formació per a l'Ocupació n'autoritze un altre diferent. En cap cas podrà autoritzar-se un horari inferior a 20 hores ni superior a 40 hores setmanals.

L'horari del mòdul de pràctiques professionals no laborals o formació en centres de treball (PPNL/FCT) s'adequarà, en la mesura que siga possible,a les condicions dels centres de treball en els quals es duguen a terme.

Les pràctiques realitzades no suposaran l'existència de relació de naturalesa jurídica laboral o funcionarial entre l'alumnat i el centre de treball, per la qual cosa no podran percebre retribució alguna per la seua activitat formativa

Visualització de contingut web

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació i podrà percebre, si escau, les ajudes establides per la seua assistència.

A més, estarà assegurat per l'entitat, durant tot el període formatiu en el qual romanga d'alta en el curs, en la formació pràctica en centres de treball o en les pràctiques professionals no laborals.

Finalitzat el curs, l'alumnat podrà obtindre el certificat individualitzat d'aprofitament en el cas d'haver superat amb èxit el curs complet o algun mòdul, amb indicació dels mòduls formatius superats i la durada de cadascun d'aquests, així com la realització de pràctiques professionals no laborals o la formació pràctica en centres de treball, la seua durada i l'empresa en la qual s'han desenvolupat. Així mateix, s'indicaran les dades del registre del certificat.

Si el curs superat respon totalment o parcialment a un certificat de professionalitat, s'emetrà, amb la sol·licitud prèvia de l'alumnat, el corresponent certificat de professionalitat, o l'acreditació parcial acumulable i, si escau, la certificació de les unitats formatives corresponents

Visualització de contingut web

Ajudes a l'alumnat

Les persones desocupades que assistisquen a algun d'aquestos  programes de formació i les persones desocupades amb discapacitat podran percebre ajudes.

 
 

El dret a aquestes ajudes es generarà indistintament per l'assistència a l'acció formativa en el centre de formació o com a conseqüència de la realització de la formació pràctica en centres de treball (FPCT) o de les pràctiques professionals no laborals (PPNL).

Visualització de contingut web

Obligacions de l'alumnat

L'alumnat té l'obligació de:

 • Assistir a les classes de forma regular i contínua i seguir amb aprofitament l'acció formativa.
 • No simultanejar cursos de formació professional per a l'ocupació, encara que existisca compatibilitat horària.
 • Autoritzar a LABORA per a consultar la seua vida laboral, a l'efecte de control del compliment de les condicions establides en l'Ordre de referència.

Es considera que un alumne és alta en un curs sempre que haja tingut una presència efectiva almenys de cinc dies lectius.

És causa d'exclusió de l'alumnat i de pèrdua, si escau, del dret a la corresponent ajuda econòmica:

 • La falta d'aprofitament o l'obstaculització al normal desenvolupament del curs.
 • Simultanejar cursos de formació professional per a l'ocupació. En aquest cas, l'exclusió s'aplicarà als cursos als quals s'haguera incorporat de forma mes recent.
 • No presentar l'autorització per a consultar la vida laboral o revocar-la una vegada presentada.
 • Incórrer en més de tres faltes d'assistència no justificades en el mes. Les faltes d'assistència justificades no computaran a aquests efectes, llevat que representen més del 25% de la durada de l'acció formativa. L'entitat impartidora de l'acció formativa farà efectiva la baixa del participant el dia lectiu següent al de la comissió de les esmentades faltes.

Visualització de contingut web

Normativa

 • RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a realitzar accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de desembre de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades a càrrec de l'exercici pressupostari 2024, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

 

 • RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives que condueixen a certificats de professionalitat i dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2024, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació Professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals efectuada per les administracions competents, i s'establixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de desembre de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives conduents a certificats de professionalitat i dirigides prioritàriament a persones desocupades, a càrrec de l'exercici pressupostari 2024, en aplicació de l'Orde EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, efectuada per les administracions competents, i s'establixen les bases reguladores, així com les condicions per a finançar-les. 

 

 • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives de digitalització, economia verda i oficis i professions dels sectors productius dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del Sistema de Formació Professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals efectuada per les administracions competents, s'estableixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament.
 • RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2023 del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput del termini previst en aquesta resolució, corresponent al procediment de concessió de subvencions previst en la Resolució de 13 de juliol de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives de digitalització, economia verda i oficis i professions dels sectors productius dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022.

 

 • RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, per a l'execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
 • RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2024, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 18 de juliol de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, per a l'execució del programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

 

 • RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2023, del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen subvencions per a l'exercici 2023, destinades al desenvolupament d'accions per a la formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa vinculada prioritàriament a les qualificacions professionals en sectors estratègics i millora de les capacitats per a la transició ecològica en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

 • Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en l'ámbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu financament.
 • Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals efectuada per les administracions competents, s'establixen bases reguladores, així com les condicions per al seu finançament
 • Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol,  pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de septembre, per la cual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'ámbit laboral.
 • Lei 30/2015, de 9 de septembre,  per la cual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'ámbit laboral.