Què és i a qui va dirigida la Formació Professional per a l'Ocupació

Visualització de contingut web

Persones destinatàries

Els cursos es dirigiran a persones desocupades que figuren inscrites en un servei públic d'ocupació, sense perjudici de la participació de persones ocupades. Les persones desocupades hauran de representar un percentatge d'almenys el 80% dels participants i tindran preferència en la selecció respecte de les persones ocupades. Dins del col·lectiu de persones ocupades, tindran prioritat els qui tinguen un contracte temporal o a temps parcial.

En el cas de la modalitat de col·lectius, l'alumnat només podrà tindre la condició de persona desocupada.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els perfils requerits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris a l'efecte de la seua participació en els cursos les dones, especialment les víctimes de violència de gènere, les persones amb discapacitat (inclosa la incapacitat permanent per a la professió habitual), les persones amb baixa qualificació i les persones majors de 45 anys.

Es tindrà especial consideració amb les persones menors de 18 anys tutelades per la Generalitat i les majors de 18 anys que hagen estat tutelades fins a complir-la, així com les persones majors de 16 anys subjectes a alguna de les mesures previstes en l'article 7.1 de la Llei orgànica 5/2000,de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, en atenció a l'especial vulnerabilitat d'aquests col·lectius i tenint en compte la importància de la formació per a la inserció en el món laboral com a actuació tendent a disminuir els factors de risc i de marginació. Aquestes circumstàncies hauran de ser tingudes en compte en el procés de selecció.

Per a la modalitat col·lectius, en les convocatòries es determinaran les condicions i situacions que hauran de reunir els respectius col·lectius.

La situació laboral de l'alumnat en el moment d'incorporar-se a l'acció formativa determinarà la seua condició de persona ocupada o aturada.

Visualització de contingut web

Realització dels cursos

L'horari del curs en el període d'estada en el centre formatiu estarà comprés entre quatre i sis hores diàries, de dilluns a divendres, ininterrompudament, llevat que la persona que ostente la Prefectura del Servei Territorial de Formació per a l'Ocupació n'autoritze un altre diferent. En cap cas podrà autoritzar-se un horari inferior a 20 hores ni superior a 40 hores setmanals.

L'horari del mòdul de pràctiques professionals no laborals o formació en centres de treball (PPNL/FCT) s'adequarà, en la mesura que siga possible,a les condicions dels centres de treball en els quals es duguen a terme.

Les pràctiques realitzades no suposaran l'existència de relació de naturalesa jurídica laboral o funcionarial entre l'alumnat i el centre de treball, per la qual cosa no podran percebre retribució alguna per la seua activitat formativa

Visualització de contingut web

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació i podrà percebre, si escau, les ajudes establides per la seua assistència.

A més, estarà assegurat per l'entitat, durant tot el període formatiu en el qual romanga d'alta en el curs, en la formació pràctica en centres de treball o en les pràctiques professionals no laborals.

Finalitzat el curs, l'alumnat podrà obtindre el certificat individualitzat d'aprofitament en el cas d'haver superat amb èxit el curs complet o algun mòdul, amb indicació dels mòduls formatius superats i la durada de cadascun d'aquests, així com la realització de pràctiques professionals no laborals o la formació pràctica en centres de treball, la seua durada i l'empresa en la qual s'han desenvolupat. Així mateix, s'indicaran les dades del registre del certificat.

Si el curs superat respon totalment o parcialment a un certificat de professionalitat, s'emetrà, amb la sol·licitud prèvia de l'alumnat, el corresponent certificat de professionalitat, o l'acreditació parcial acumulable i, si escau, la certificació de les unitats formatives corresponents

Visualització de contingut web

Ajudes a l'alumnat

Les persones desocupades que assistisquen a algun d'aquestos  programes de formació i les persones desocupades amb discapacitat podran percebre ajudes.

 
 

El dret a aquestes ajudes es generarà indistintament per l'assistència a l'acció formativa en el centre de formació o com a conseqüència de la realització de la formació pràctica en centres de treball (FPCT) o de les pràctiques professionals no laborals (PPNL).

Visualització de contingut web

Obligacions de l'alumnat

L'alumnat té l'obligació de:

  • Assistir a les classes de forma regular i contínua i seguir amb aprofitament l'acció formativa.
  • No simultanejar cursos de formació professional per a l'ocupació, encara que existisca compatibilitat horària.
  • Autoritzar a LABORA per a consultar la seua vida laboral, a l'efecte de control del compliment de les condicions establides en l'Ordre de referència.

Es considera que un alumne és alta en un curs sempre que haja tingut una presència efectiva almenys de cinc dies lectius.

És causa d'exclusió de l'alumnat i de pèrdua, si escau, del dret a la corresponent ajuda econòmica:

  • La falta d'aprofitament o l'obstaculització al normal desenvolupament del curs.
  • Simultanejar cursos de formació professional per a l'ocupació. En aquest cas, l'exclusió s'aplicarà als cursos als quals s'haguera incorporat de forma mes recent.
  • No presentar l'autorització per a consultar la vida laboral o revocar-la una vegada presentada.
  • Incórrer en més de tres faltes d'assistència no justificades en el mes. Les faltes d'assistència justificades no computaran a aquests efectes, llevat que representen més del 25% de la durada de l'acció formativa. L'entitat impartidora de l'acció formativa farà efectiva la baixa del participant el dia lectiu següent al de la comissió de les esmentades faltes.

Visualització de contingut web

Normativa