Visualització de contingut web

Ayudas fomento del empleo

Ajudes foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

EAUTOP - Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat - emprenedoria i microempreses

EAUTOP - Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat - emprenedoria i microempreses

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

 

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

  • HOR0001W Sol·licitud general (únicament si no se sol·licita la subvenció de forma telemàtica)
  • Domiciliació bancària
  • HOR0083E Declaració art.34 LGS
  • EMP0572E Annex projectes territorials (únicament si no se sol·licita la subvenció telemàticament)
  • EMP0574E  Annex informe viabilitat (haurà d'emplenar-se per la mateixa persona que emeta l'informe sobre viabilitat requerit, al qual haurà d'annexar-se)
  • HOR0079E Declaració responsable sobre el compliment del principi de no perjudici significatiu als sis objectius mediambientals (DNSH) en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852. 
  • HOR0080E Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'Actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
  • HOR0081E Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
  • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors  Punxar ací 
 
Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:
- En el camp desplegable del formulari "Dades actuació" s'ha de seleccionar l'opció: MRR – NEXT GENERATION
- En el camp desplegable del formulari "Acció" s'ha de seleccionar l'opció: OCUPACIÓ
- El camp del formulari "Expedient" no cal emplenar-lo.
 
NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en emplenar el formulari han d'anar referits a la situació de la persona sol·licitant en el dia anterior a la data d'inici de l'activitat (es considera com a data d'inici de l'activitat la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (models 036 o 037)
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'INFORME RELATIU Al PROJECTE:
El projecte ha de reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera i, per a resultar subvencionable haurà de complir almenys una de les següents condicions:
 
1) Desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2021 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, que són els relacionats en l'Annex de la convocatòria d'aquestes ajudes
 
2) Desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o a la transformació digital. (Aclariments sobre activitats que es consideren que contribueixen a la transició ecològica o a la Transformació)
 
Per a acreditar aquestes circumstàncies es precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, que haurà d'incloure el Annex EMP0574E 
 
Perquè s'elabore aquest informe de manera gratuïta podran dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local del respectiu àmbit territorial, que poden consultar ací consulta aedl  

Les entitats que presten serveis a l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana I no apareguen en el mapa d'entitats, poden dirigir-se a l'adreça de correu Electrònic: marketing@ceei.net. Així mateix s'ha habilitat en el propi Mapa un Formulari de contacte per a aquesta finalitat.

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi:
  • EMP0608E  Declaració sobre publicitat i transparència