Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació 2022

EMPUJU 2022 Programa de Subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020

EMPUJU 2022 Programa de Subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020

El destí final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
La sol·licitud d'aquestes ajudes només la poden realitzar les esmentades entitats.

Normativa

Instruccions publicitat FSE 

Cartell Publicitat 2022

Enllaç per a presentar la sol·licitud

Models que han d'acompanyar a la sol·licitud

AVÍS: L'Annex a la sol·licitud és un formulari web que s'emplena al mateix temps que s'emplena aquesta, per la qual cosa no es descarrega.

 • 07000 Domiciliació bancària (si procedeix)
 • HOR0064E Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits dels articles 13.2, 13.3 i 34.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
 • EMP0518E Declaració obligacions publicitat. 

Cartell publicitat FSE

Fase de proposta de concessió i instruccions

NOTA: En la instrucció tercera, quan s'enumeren els requisits que es prioritzen en el sondeig del Espai Labora, per error s'ha passat de l'apartat a) a l'apartat c), però s'ha d'entendre que són tots correlatius (a), b), c)…), ja que estan inclosos tots els requisits que procedeixen

 

Els llistats següents  desesglosats per municipi, el nombre de persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora i les seues ocupacions. (Actualizat 16 de maig de 2022)


AVÍS: Aquest llistat NO CONTÉ LES OCUPACIONS QUE COBRIRAN LES ENTITATS LOCALS, només les ocupacions en les quals estan inscrites, en els *Espais Labora, les persones desocupades menors de 30 anys (classificades per municipis) i té un caràcter informatiu, buscant orientar a les entitats locals en l'execució del programa. Pel caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan l'entitat local present l'oferta de treball en el Espai Labora.

Fase de selecció de les persones treballadores 

Documentació de la fase de SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES (els recordem que tots aquests documents són guardables):

NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés advertint que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessita una versió posterior del visor de PDF", poden fer una d'aquestes dues accions:

 1. Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
 2. Descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC
 • EMP0565E Annex II Acta del porcés de selecció. 

Nota: aquelles entitats que pel nombre de persones participants els resulte més operatiu, poden aportar la informació a emplenar en la segona pàgina del model normalitzat de l'acta del procés de selecció, referent a la baremació de les persones participants, persones no baremades i observacions, en arxiu no normalitzat sempre que presenten la mateixa informació, respecten l'estructura i totes les fulles presentades estiguen signades pels integrants de la Comissió de Baremació. Així mateix hauran d'afegir al document el logo corresponent (enllaç al logo)

 • EMP0456E Annex III Rebuig oferta d'ocupació 
 • EMP0562E Annex IV Cosntància convoctòria Agents Socials. 
 • EMP0460E Justificació de la comunicació a la persona candidata
 • EMP0567E Declaració resposnable signatura únic contracte ( a conserver per l'entitat) 

Fase de justificació i  liquidació

Formulari WEB per a la justificació de les persones contractades

NOTA: Per a justificar els contractes seguir els següents passos:

Emplenar el formulari web


Després d'emplenar i registrar el formulari web, accedir a l'enllaç d'Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA i aportar la documentació justificativa seguint l'ordre establit en les següents instruccions 

Documentació a aportar en el termini de 2 mesos des de la notificaicó de la resoliciió de concesió 

 • EMP0566E Documentació justificació i liquidació (En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització de l'entitat beneficiària, de manera que en l'apartat E es relacionaran les persones treballadores els contractes de les quals estiguen associats al compte indicat)  
 • EMP0502E Declaració responsble de la persona treballadora contractada sobre inscripció GJ
 • EMP0440E Certificat del Secretari de l'entitat local 
 • EMP0568E Comunicació a la persona treballadora
 • HOR0026E Declaració  art, 34.5 de la Llei 38/2003 , General de Subvencions

Instruccions per a complimentar el Formulari inicial d'Indicadors

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací
 
Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:  
 1. En el formulari  "Dades d'actuació " cal seleccionar l'opció "FSE"
 2. En el campo del formulari "Acció del formulario " cal seleccionar l'opció "Ocupació" 
 3. El camp "Exepedient" formulari no ha de emplenar-se

NOTA IMPORTANT: 

 Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors ha d'anar referits a la situació de la persona treballada contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona treballadora contractada.

Substitució de les persones treballadores

EMP0571E Annex de substitució