Ajudes foment de l'ocupació 2023

« Ves enrere

EAUTOP- Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses

EAUTOP- Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

EAUTOP 2023 - Subvencions destinades a fomentar nous projectes territorials per al Reequilibri i l'equitat - emprenedoria i microempreses

Aportació de documentació a un expedient obert  de LABORA  (utilitzar en qualsevol moment posterior al de la sol·licitud)

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

 • HOR0001W Sol·licitud general (únicament si no se sol·licita la subvenció telemàticament)
 • Domiciliatció bancària  (No emplenar l'apartat E), en cas de nou preceptor/a o de nou compte bancari haurà de comunicar-ho, preferentment de manera telemàtica a través del procediment habilitat a aquest efecte denominat "Procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions bancàries" sense perjudici de poder adjuntar aquest imprés.
 • HOR0083E Declaració art. 34 LGS
 • EMP0572E Annex projectes territorials (únicament si no se sol·licita la subvenció de manera telemàtica)
 • EMP0574E Annex informe viabilitat (haurà d'emplenar-se per la mateixa persona que emeta l'informe sobre viabilitat requerit, al qual haurà d'annexar-se)
 • HOR0079E Declaració responsable sobre el compliment del principi de no perjudici significatiu als sis objectius mediambientals (DNSH) en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852
 • HOR0080E Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'Actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
 • HOR0081E Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
 • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors signat per la persona sol·licitant. Punxar  ací.
Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:
-En el camp desplegable del formulari "Dades actuació" s'ha de seleccionar l'opció:
MRR-NEXT GENERATION
- En el camp desplegable del formulari "Acció" s'ha de seleccionar l'opció: OCUPACIÓ
- El camp del formulari "Expedient" no cal emplenar-lo.
 
Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar en el camp "validar i enviar" i es generarà el justificant que haurà de signar i adjuntar a l'expedient.
 
NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en emplenar el formulari han d'anar

referits a la situació de la persona sol·licitant en el dia anterior a la data d'inici de l'activitat
(es considera com a data d'inici de l'activitat la que conste en el document de
Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (models 036 o 037)

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'INFORME RELATIU AL PROJECTE

El projecte reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera i, per a resultar subvencionable haurà de complir almenys unes de les següents condicions

 1. Desenvolupar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2022 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, relacionats en l'Annex.
 2. Desenvolupar una activitat que contribuïsca a la transició ecològica o la transició Digital.

Aclariments sobre activitats que es consideren que contribueixen a la transició ecològica o a la transformació digital

Per a acreditar aquestes circumstàncies es precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, que haurà d'incloure l'Annex EMP0574E (disponible en la web de l'ajuda).

Perquè s'elabore aquest informe de manera gratuïta podran dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local del respectiu àmbit territorial, que poden consultar ací consulta aedl

Instrucció sobre la col·laboració dels agents d'ocupació i desenvolupament local

Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

Les entitats que presten serveis a l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana i no apareguen en el mapa d'entitats, poden dirigir-se a l'adreça de correu electrònic: marketing@ceei.net   Així mateix s'ha habilitat en el propi Mapa un formulari de contacte per a aquesta finalitat.

Instruccions per al compliment de les obligacions de publicitat i transparència

Cartell de Publicitat

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi:

 • EMP0608E  Declaració sobre publicitat i transparència

Annex I. del Tractat de Funcionament de la Unió Europea