Visualització de contingut web

FP dual

Què és la Formació Professional Dual? 

Per model de Formació Professional Dual s'entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l'activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l'alumnat.

Quina normativa s'aplica?

 

FP Dual – Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 

 

Quins cicles formatius s'oferten en modalitat dual?

Família professional Hostaleria i Turisme:

  • Grau mitjà Serveis en Restauració
  • Grau superior de Direcció de Cuina

Família professional Agrària:

  • Grau mitjà Producció Agropecuària

Tots els alumnes del cicle estan obligat a cursar-lo en modalitat dual?

No, és voluntari per a l'alumnat. Abans de formalitzar la matrícula s'informa a l'alumnat i als seus representants legals si són menors d'edat, de la possibilitat de cursar-lo en aquesta modalitat. En cas afirmatiu, s'ha de signar un document de compromís, sinó es cursarà el cicle de forma ordinària.

Com s'alternen les estades a l'empresa i al centre educatiu?

Les estades a l'empresa s'inicien a partir del segon trimestre de primer curs acadèmic i sempre fora de l'horari lectiu, i es perllonguen durant els dos cursos del cicle formatiu.

Quina durada tenen aquestes estades a l'empresa?

Dependrà de cada cas. En el projecte de centre, com a mínim la planificació prevista serà la següent:

Primer curs:

  • 200 hores de Formació en Centres de Treball (*)
  •  200 hores de vinculació laboral amb l'empresa

Segon curs:

  • 200 hores de Formació en Centres de Treball (*)
  • 200 hores de vinculació laboral amb l'empresa

(*) Mòdul de caràcter obligatori present a tots els cicles formatius de pràctiques no remunerades a l'empresa de 400 hores de durada. Es qualifica Apte/No apte.

Per què amb el nostre projecte d'FP Dual la vinculació és preferentment amb contracte de treball?

Perquè els cicles formatius que ofertem en FP Dual pertanyen a famílies professionals de sectors molt consolidats en la nostra comarca, com són el de l'hostaleria i l'agrari. La modalitat contractual més adient, tenint en compte l'estacionalitat  d'aquests sectors,seria la del contracte Eventual per circumstàncies de la producció, al que s'aplicarà la legislació laboral i el conveni col·lectiu del sector.